ลำไย/LONGAN

บริษัท เนเฟโค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการคัดคุณภาพ และบรรจุผลไม้ กลุ่มลูกค้าหลักคือ โรงคัดแยก 
และบรรจุผลไม้เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
บริษัท เนเฟโค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการคัดคุณภาพ และบรรจุผลไม้ กลุ่มลูกค้าหลักคือ โรงคัดแยก 
และบรรจุผลไม้เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
บริษัท เนเฟโค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการคัดคุณภาพ และบรรจุผลไม้ กลุ่มลูกค้าหลักคือ โรงคัดแยก 
และบรรจุผลไม้เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
บริษัท เนเฟโค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการคัดคุณภาพ และบรรจุผลไม้ กลุ่มลูกค้าหลักคือ โรงคัดแยก 
และบรรจุผลไม้เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
บริษัท เนเฟโค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการคัดคุณภาพ และบรรจุผลไม้ กลุ่มลูกค้าหลักคือ โรงคัดแยก 
และบรรจุผลไม้เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

บริษัท เนเฟโค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการคัดคุณภาพ และบรรจุผลไม้ กลุ่มลูกค้าหลักคือ โรงคัดแยก 
และบรรจุผลไม้เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
บริษัท เนเฟโค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการคัดคุณภาพ และบรรจุผลไม้ กลุ่มลูกค้าหลักคือ โรงคัดแยก 
และบรรจุผลไม้เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
บริษัท เนเฟโค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการคัดคุณภาพ และบรรจุผลไม้ กลุ่มลูกค้าหลักคือ โรงคัดแยก 
และบรรจุผลไม้เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
บริษัท เนเฟโค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการคัดคุณภาพ และบรรจุผลไม้ กลุ่มลูกค้าหลักคือ โรงคัดแยก 
และบรรจุผลไม้เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
Visitors: 15,918